CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 46 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH-KH&ĐT-HTX03 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
17 CH-KH&ĐT-HTX04 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
18 CH-KH&ĐT-HTX08 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
19 CH-KH&ĐT-HTX09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
20 CH-KH&ĐT-HTX10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
21 CH-KH&ĐT-HTX14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
22 CH-KH&ĐT-HTX15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
23 CH-KH&ĐT-HTX16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
24 CH-NN&PTNT-LN01 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp
25 CH-TC-QLCS01 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
26 CH-TC-QLCS02 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
27 CH-TT-TCD01 Tiếp Công dân Tiếp công dân
28 CH-TT-XLD01 Xử lý đơn, thư Xử lý đơn thư
29 CH-TN&MT-DD01 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
30 CH-TN&MT-DD02 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai