CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CX-TP-HT01 Đăng ký khai sinh Hộ tịch
2 CX-TP-HT02 Đăng ký kết hôn Hộ tịch
3 CH-TP-HT08 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
4 CX-TP-HT06 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
5 CX-TP-HT07 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
6 CX-TP-HT08 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
7 CX-TP-HT09 Đăng ký giám hộ Hộ tịch
8 CX-TP-HT10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
9 CX-TP-HT16 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
10 CX-NV-TDKT01 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
11 CX-NV-TDKT02 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
12 CX-NV-TDKT03 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
13 CX-NV-TDKT04 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
14 CX-NV-TDKT05 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
15 CX-NNPTNT-BH01 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm