CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-TP-HT01 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
47 CH-TP-HT02 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
48 CH-TP-HT03 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
49 CH-TP-HT04 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
50 CH-TP-HT05 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
51 CH-TP-HT06 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
52 CH-TP-HT12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
53 CH-TP-HT13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
54 CH-TP-HT14 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
55 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
56 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
57 CX-TP-HT05 Đăng ký khai tử Hộ tịch
58 CX-TP-HT11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
59 CX-TP-HT12 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
60 CX-TP-HT14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch