CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
196 CX-NV-TNTG03 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
197 CH-TP-HT16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch