CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-NV-TNTG01 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
32 CH-CT-KDK02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Kinh doanh khí
33 CH-NV-TNTG04 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
34 CH-TP-CT03 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
35 CH-NV-TNTG05 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
36 CH-NV-TNTG06 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
37 CH-NV-TNTG07 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
38 CH-CT-LTHHTN02 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
39 CH-CT-LTHHTN05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rưọu Lưu thông hàng hóa trong nước
40 CH-TP-HT10 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
41 CH-LDTBXH-BTXH01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội
42 CH-TP-HT09 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
43 CH-LDTBXH-BTXH02 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
44 CH-LDTBXH-BTXH03 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
45 CH-CT-LTHHTN07 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước