CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-CT-LTHHTN09 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
47 CH-KH&ĐT-HKD01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh
48 CH-CT-LTHHTN08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
49 CH-KH&ĐT-HKD03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh
50 CH-KH&ĐT-HTX01 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
51 CH-KH&ĐT-HTX02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
52 CH-KH&ĐT-HTX05 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
53 CH-KH&ĐT-HTX06 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
54 CH-KH&ĐT-HTX07 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
55 CH-KH&ĐT-HTX11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
56 CH-KH&ĐT-HTX12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
57 CH-KH&ĐT-HTX13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
58 CH-CT-KDK03 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Kinh doanh khí
59 CH-VHTT&DL-VHCS04 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
60 CH-VHTT&DL-VHCS05 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở