CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CH-GD&DT-06 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
92 CH-GD&ĐT-01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
93 CH-GD&ĐT-02 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
94 CH-GD&ĐT-03 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
95 CH-GD&ĐT-04 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
96 CH-GD&ĐT-05 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
97 CH-GD&ĐT-07 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
98 CH-GD&ĐT-08 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
99 CH-GD&ĐT-09 Giải thể trường trung hoc cơ sở theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
100 CH-GD&ĐT-12 Giải thể trường Tiểu học theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
101 CH-GD&ĐT-13 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
102 CH-GD&ĐT-15 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
103 CH-GD&ĐT-18 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
104 CH-GD&ĐT-19 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
105 CH-GD&ĐT-20 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân