CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH-TP-CT06 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
17 CH-TP-CT08 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
18 CH-TP-CT09 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
19 CH-TP-CT10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
20 CH-TP-CT11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
21 CH-TP-CT12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
22 CX-TP-CT02 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
23 CX-TP-CT03 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
24 CX-TP-CT04 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
25 CX-TP-CT05 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
26 CX-TP-CT07 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
27 CX-TP-CT08 Chứng thực di chúc Chứng thực
28 CX-TP-CT09 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
29 CX-TP-CT10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
30 CX-TP-CT11 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực