CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-TP-HT08 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
32 CH-LDTBXH-BTXH11 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
33 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
34 CH-LDTBXH-BTXH13 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
35 CH-NN&PTNT-LN01 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp