CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CX-TP-HT09 Đăng ký giám hộ Hộ tịch
77 CX-TP-HT14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
78 CX-TP-HT18 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
79 CX-NV-TDKT01 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
80 CX-NV-TDKT02 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
81 CX-NV-TDKT03 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
82 CH-TT-KN01 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
83 CX-VHTTDL-TV01 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
84 CX-NNPTNT-KHCNMT01 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học công nghệ và môi trường
85 CH-LDTBXH-PCTNXH02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
86 CH-LDTBXH-PCTNXH03 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
87 CX-NV-TNTG04 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
88 CX-NV-TNTG06 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
89 CX-NV-TNTG07 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
90 CX-NV-TNTG08 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng, Tôn giáo