CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CX-NV-TNTG09 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
92 CX-LĐTBXH-BVCSTE05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
93 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
94 CX-TP-HT10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
95 CX-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
96 CX-VHTTDL-VHCS02 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
97 CX-VHTTDL-VHCS03 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
98 CX-LDTBXH-PCTNXH03 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
99 CH-TP-HT07 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
100 CX-NV-TDKT05 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
101 CX-NV-TDKT04 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
102 CH-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước