CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 69 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-TP-CT05 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
47 CH-TP-CT10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
48 CH-TP-CT11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
49 CH-TP-CT12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
50 CX-TP-CT02 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
51 CX-TP-CT03 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
52 CX-TP-CT04 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
53 CX-TP-CT05 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
54 CX-TP-CT07 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
55 CX-TP-CT08 Chứng thực di chúc Chứng thực
56 CX-TP-CT09 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
57 CX-TP-CT10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
58 CX-TP-CT11 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
59 CX-TP-NCN02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
60 CX-VHTTDL-VHCS01 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở