CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 199 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 CH-TN&MT-PLP01 Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Phí, lệ phí
152 CX-TNMT-PLP01 Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Phí, lệ phí
153 CH-NV-TCPCP01 Công nhận ban vận động thành lập hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
154 CH-NV-TCPCP02 Thành lập hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
155 CH-NV-TCPCP03 Phê duyệt điều lệ hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
156 CH-NV-TCPCP04 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
157 CH-NV-TCPCP05 Đổi tên hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
158 CH-NV-TCPCP06 Hội tự giải thể Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
159 CH-NV-TCPCP07 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
160 CH-NV-TCPCP08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
161 CH-NV-TCPCP09 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
162 CH-NV-TCPCP10 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
163 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT01 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
164 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT02 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
165 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT03 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác