CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 199 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 CH-NV-TNTG01 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
167 CH-NV-TNTG02 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
168 CH-NV-TNTG03 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
169 CH-NV-TNTG04 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
170 CH-NV-TNTG05 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
171 CH-NV-TNTG06 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
172 CH-NV-TNTG07 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
173 CH-NV-TNTG08 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
174 CX-NV-TNTG01 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, Tôn giáo
175 CX-NV-TNTG02 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, Tôn giáo
176 CX-NV-TNTG03 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
177 CH-NV-TCPCP11 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
178 CH-GD&ĐT-GDTH05 Giải thể trường tiểu học Giáo dục Tiểu học
179 CH-NV-TCPCP12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
180 CH-GD&ĐT-GDTH02 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục Tiểu học