CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 199 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH-NV-TCHCDVSNCL02 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
17 CH-CT-KDK03 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
18 CH-CT-LTHHTN03 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
19 CH-CT-LTHHTN06 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
20 CH-CT-LTHHTN09 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
21 CH-GD&ĐT-GDTH03 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Tiểu học
22 CH-KH&ĐT-HTX11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
23 CH-NV-TCHCDVSNCL03 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
24 CH-LDTBXH-BTXH04 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
25 CH-CT-CNTD01 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng
26 CH-GD&ĐT-GDQD02 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27 CH-KH&ĐT-HTX05 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
28 CH-GD&ĐT-GDQD01 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 CH-KH&ĐT-HTX07 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
30 CH-NN&PTNT-TS01 Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển Thủy sản