CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 199 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-LDTBXH-BTXH06 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
32 CH-LDTBXH-BTXH17 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
33 CH-GD&ĐT-GDTrH01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục Trung học
34 CH-LDTBXH-BTXH07 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
35 CH-GD&ĐT-GDTrH02 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
36 CH-TP-CT07 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
37 CH-LDTBXH-BTXH08 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
38 CH-GD&ĐT-GDTrH04 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục Trung học
39 CH-LDTBXH-BTXH09 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
40 CH-GD&ĐT-GDTrH05 Giải thể trường trung hoc cơ sở Giáo dục Trung học
41 CH-LDTBXH-BTXH05 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
42 CH-LDTBXH-BTXH10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
43 CX-LDTBXH-BTXH01 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
44 CX-LDTBXH-BTXH02 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
45 CX-LDTBXH-BTXH03 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội