CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 199 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH-TP-HT09 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
77 CH-TP-HT10 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
78 CH-TP-HT11 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch
79 CH-TP-HT16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
80 CX-TP-HT12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
81 CX-TP-HT17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
82 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT01 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
83 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
84 CH-NN&PTNT-LN01 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp
85 CH-NN&PTNT-LN02 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
86 CX-NNPTNT-PCTT01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
87 CX-NNPTNT-TL01 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện) Thủy lợi
88 CH-NN&PTNT-TS02 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
89 CH-NN&PTNT-TS03 Sửa đổi, bổ sung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản
90 CH-NN&PTNT-TS04 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản