CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 199 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CX-NNPTNT-TT01 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
92 CH-NV-TDKT01 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
93 CH-NV-TDKT02 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
94 CH-NV-TDKT03 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
95 CH-NV-TDKT04 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
96 CH-NV-TDKT05 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
97 CH-NV-TDKT06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
98 CH-NV-TDKT07 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
99 CH-NV-TDKT08 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
100 CH-TN&MT-MT01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
101 CH-TN&MT-MT02 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
102 CH-TN&MT-TNN01 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
103 CH-TN&MT-TNN02 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
104 CH-TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
105 CX-TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực