CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 66 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.001022.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
17 1.001193.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
18 1.001669.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
19 1.001695.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
20 1.001766.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
21 1.003583.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
22 1.004746.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
23 1.004772.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
24 1.004837.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
25 1.004845.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
26 1.004859.000.00.00.H07 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch Hộ tịch
27 1.004884.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
28 1.005461.000.00.00.H07 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
29 2.000497.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
30 2.000513.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch