CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 14 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cx_GQKNLD Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo
2 CX_NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
3 CH_GKVB Giao khu vực biển Biển và hải đảo
4 CX_TVYKTQTTHDGTDMT Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
5 CX_GQTC Giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
6 CH_GHTHGKVB Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo
7 1.010723.000.00.00.H07 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường
8 CX_TCD Tiếp Công dân Khiếu nại, tố cáo
9 CH_TLHVB Trả lại khu vực biển Biển và hải đảo
10 CX_XLD Xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo
11 CH_SDBS Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển Biển và hải đảo
12 CH_CNKVB Công nhận khu vực biển Biển và hải đảo
13 1.008362.000.00.00.H07 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
14 1.008363.000.00.00.H07 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm