CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 115 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CX-VHTTDL-TV01 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
47 CX_LĐTBXH-NCC03 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
48 CX_MCHQDCNBBTCD Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
49 CX_TBDMHDTGOMX Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
50 CX_LDTBXH-BTXH08 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
51 CX_LĐTBXH-BVCSTE05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
52 CH_CDHĐHKD Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
53 CH_DKCDGH Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
54 CH_TP-HT04 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
55 CX-TP-HT07 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
56 CX_DKGH Đăng ký giám hộ Hộ tịch
57 CX_TĐCCBSHT Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
58 CH_THĐVMĐQP Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Đất đai
59 CH_TP-CT05 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
60 CX-TP-CT07 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực