CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 115 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CX-NV-TNTG08 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng, Tôn giáo
62 CX_TBDMHDTGBBSOMX Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
63 CH_TDCCBS Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
64 CX-TP-HT08 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
65 CH_CMĐSD Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
66 CH_HGTC Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Đất đai
67 CH_CTCKTCGT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
68 CH_TP-05 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
69 CX-TP-CT08 Chứng thực di chúc Chứng thực
70 CX_DKTDNDDCNSHTGTT Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
71 CH_TP-HT05 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
72 CX-TP-HT10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
73 CX_ĐKLKS Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
74 CH_TP-CT12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
75 CX_DNTDDSHTGTTTDBMX Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo