CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CH_DKKDHCT Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
17 CH_NN&PTNT-KTHT&PTNT02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
18 CH_TGKVTTTHNVCT Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
19 CH_TĐKT Tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
20 CX_TGKCTXVTHNVCT Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
21 CH_TN&MT-MT01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
22 DKKTNDD Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
23 CH_TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
24 CH-TP-NCN01 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi
25 CX_CTLTTVPL Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
26 CH_CGCNĐĐK Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
27 CH_SĐ,BSGCNĐĐKHĐ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
28 CH_XB-I-PT-02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành
29 CH-VHTT&DL-GD01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
30 CH_VHTT&DL-VHCS07 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở