CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH_TBTL Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
32 CX_VHTTDL-TDTT01 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
33 CH-XD-QHKT07 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
34 CX_QHKT-QHKT01 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
35 CX_XHCSHTDTSCDS-DS Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
36 CH-TP-HGOCS01 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải ở cơ sở
37 TTCNHGV Công nhận hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở
38 CGGT Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
39 CH_TN&MT-PLP01 Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Phí, lệ phí
40 CX-TNMT-PLP01 Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Phí, lệ phí
41 CH-NV-TCHCDVSNCL03 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
42 TLH Thành lập hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
43 CX_KH&ĐT-TLHĐTHT03 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
44 CH_ĐKHĐTN Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tín ngưỡng, Tôn giáo
45 CLGPCSTGXHNCL Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội