CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CH_XB-I-PT-01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành
62 CH-VHTT&DL-GD02 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
63 CH_VHTT&DL-VHCS06 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
64 CH_TBSN Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
65 CX-VHTTDL-TV03 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện
66 CX_CNTTTHGV Công nhận Tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải ở cơ sở
67 GQTCLDTTVQ Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, tiền lương
68 CX-LDTBXH-NCC01 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
69 HTNCCĐLPT Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
70 CH-NN&PTNT-NN&PTNT02 Phê duyệt kết hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
71 HTDALK Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
72 CH-NV-TCHCDVSNCL02 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
73 PDDLH Phê duyệt điều lệ hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
74 CX_KH&ĐT-TLHĐTHT02 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
75 CH_NV-TNTG05 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo