CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CX-NNPTNT-PCTT01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
92 CH_NN&PTNT-TS02 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
93 CH_TDHLĐTT Tặng danh hiệu lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
94 CX_TGKCTXVTTDX Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
95 CH-TN&MT-MT02 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
96 CH_GHGCN Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
97 CH_PTTH-TTDT-04 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
98 CH-VHTT&DL-GD03 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
99 CH-VHTT&DL-GD04 Cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
100 CH_VHTT&DL-VHCS05 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
101 CH_TBCD Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
102 CX_TTTLHGV Thôi làm hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở
103 CH_MCHQĐ Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
104 CH-NV-TCHCDVSNCL01 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
105 CTXNHNH Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ