CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CTBSTBCGTVBDCQTCCTQCNNCQTCCTQCVNLKVCQTCCTQCNNCHCN-TPBT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
17 CH-KH&ĐT-HTX04 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
18 CH-KH&ĐT-HTX08 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
19 CH-KH&ĐT-HTX09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
20 CH-KH&ĐT-HTX10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
21 CH-KH&ĐT-HTX14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
22 CH-KH&ĐT-HTX15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
23 CH-NN&PTNT-LN01 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp
24 CH-NN&PTNT-LN03 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
25 CH-TP-CT10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
26 CH-TP-CT11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
27 CX-TP-CT04 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
28 CX-TP-CT07 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
29 CX-TP-CT09 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực
30 CX-TP-CT10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực