CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
47 CX-NNPTNT-KHCNMT01 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học công nghệ và môi trường
48 CX-LDTBXH-PCTNXH02 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
49 CX-LĐTBXH-BVCSTE04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
50 ĐKKT_YTNN-TPBT Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
51 ĐKLKT_YTNN-TPBT Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
52 CX-LDTBXH-BTXH02 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
53 CX-LĐTBXH-BVCSTE02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
54 ĐKLKS_YTNN-TPBT Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
55 CH-LDTBXH-PCTNXH03 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
56 CH-LDTBXH-PCTNXH01 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
57 CX-TP-HT19 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
58 CX-TP-HT14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
59 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
60 CX-TP-HT10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch