CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CX-TP-HT08 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
62 CX-TP-HT07 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
63 DKKHCYTNN-TPBT Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
64 DKCDGHCYTNN-TPBT Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
65 DKKS-CAPXA Đăng ký khai sinh Hộ tịch
66 GVSHTVHTKCCDVNDDGQTCQCTQCNN-TPBT Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch
67 DKKH-CAPXA Đăng ký kết hôn Hộ tịch
68 DKGH-CAPXA Đăng ký giám hộ Hộ tịch
69 DKLKHCYTNN-TPBT Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
70 DKKT-CAPXA Đăng ký khai tử Hộ tịch
71 TDCCBSHT -CAPXA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
72 CDHDHKD-TPBT Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh
73 TTXTGKGDVH Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
74 TTTBTCLH-CAPXA Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
75 PDKHKNDP-CAPXA Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn