CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 77 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 XDXDLMDKT-CAPXA Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật Bảo trợ xã hội
77 CX-TP-HT06 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch