CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 196 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-LDTBXH-BTXH01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội
2 CH-GD&ĐT-GDMN02 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục Mầm non
3 GDDT03-TPBT Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 HTX01-TPBT Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
5 CX-NNPTNT-TL01 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện) Thủy lợi
6 TS03-TPBT Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
7 CH-VHTT&DL-VHCS04 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa cơ sở
8 CX-TNMT-PLP01 Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Phí, lệ phí
9 PLP- TPBT Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Phí, lệ phí
10 CH-XD-QHKT07 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch - Kiến trúc
11 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT01 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
12 CH-NV-TNTG03 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
13 TNTG01-TPBT Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
14 CH-LDTBXH-BTXH02 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
15 CX-LDTBXH-BTXH04 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội