CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 196 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
196 TTTTTLCHGV Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở