CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 196 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CX-LDTBXH-BTXH06 Cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
17 UBTP_CGPKDBLSPR Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
18 CH-GD&ĐT-GDMN01 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục Mầm non
19 CTDVHSTH Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục Tiểu học
20 CTĐVHSTHCS Chuyển trường đối với học sinh trung học Cơ sở Giáo dục Trung học
21 CH-GD&ĐT-04 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 HTX02-TPBT Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
23 HTX03-TPBT Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
24 HTX04-TPBT Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
25 HTX06-TPBT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
26 HTX08-TPBT Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
27 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
28 CX-NNPTNT-PCTT01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
29 TS01-TPBT Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
30 TS02-TPBT Sửa đổi, bổ sung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Thủy sản