CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 196 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-TN&MT-MT01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
32 CH-TTTT-XBIPH01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành
33 CH-TTTT-XBIPH02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành
34 CH-VHTT&DL-VHCS06 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
35 CH-VHTT&DL-VHCS07 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
36 CX-KH&ĐT-TLHĐTHT02 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
37 CH-NV-TNTG02 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
38 TNTG02-TPBT Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
39 CH-LDTBXH-BTXH03 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
40 UBTP_CGPSXRTCNMDKD Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
41 CH-GD&ĐT-05 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 CX-GDDT-GDDT04 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
43 CX-GDDT-GDDT06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
44 HTX05-TPBT Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
45 HTX07-TPBT Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã