CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 196 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CH-GD&ĐT-12 Giải thể trường Tiểu học theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học Giáo dục Tiểu học
62 CH-GD&ĐT-09 Giải thể trường trung hoc cơ sở theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường Giáo dục Trung học
63 CH-NV-TDKT01 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
64 TNTG04-TPBT Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa bàn điểm họp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
65 CSDBSGPBLSPTL-TPBT Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
66 CH-GD&ĐT-01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
67 CH-NV-TDKT08 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
68 CX-LDTBXH-NCC04 Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận”đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ Người có công
69 TNTG05-TPBT Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
70 CLGPBLSPTL-TPBT Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
71 CSDBSGPBLR-TPBT Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
72 CH-GD&ĐT-07 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
73 CH-NV-TDKT07 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
74 CX-LDTBXH-NCC01 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
75 CLGPBLR-TPBT Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước