CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 196 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH-NV-TDKT05 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
77 CH-NV-TDKT06 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
78 CH-NV-TDKT03 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
79 CH-NV-TDKT04 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
80 CH-TP-NCN01 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi
81 CSDBSGPSXRTCNMDKD-TPBT Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
82 CH-NV-TDKT02 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
83 CH-NV-TCHCDVSNCL03 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
84 CH-LDTBXH-BTXH10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
85 CLGPSXRTCNMDKD-TPBT Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
86 CGCN_CCTCDTCC Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
87 CH-XD-QLHDXD03 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng
88 CH-LDTBXH-NCC02 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
89 CH-NV-TCHCDVSNCL02 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
90 CGCNSPNTTBCH-TPBT Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng