CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 372 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
361 1.005097.000.00.00.H07 Đề nghị đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
362 1.001622.000.00.00.H07 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
363 2.000942.000.00.00.H07 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Quận/huyện Chứng thực
364 CH-NV-TCPCP08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
365 CH-NV-TCPCP09 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
366 CH-NV-TCPCP10 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
367 CH-NV-TCPCP11 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
368 CH-NV-TCPCP12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
369 CH-NV-TCPCP13 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
370 CH-NV-TCPCP14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
371 CH-NV-TCPCP16 Quỹ tự giải thể Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
372 2.000927.000.00.00.H07 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực