CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 93 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
17 CH-TN&MT-DD07 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Đất đai
18 CX-VHTTDL-VHCS03 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
19 CX-LDTBXH-PCTNXH04 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng chống tệ nạn xã hội
20 CX-LĐTBXH-BVCSTE02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
21 CH-TP-HT12 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
22 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
23 CX-TP-HT06 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
24 CX-NV-TNTG04 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
25 CX-LĐTBXH-BVCSTE04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
26 CX-TP-HT08 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
27 CH-TP-BTNN02 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
28 CX-NV-TNTG05 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
29 CX-LĐTBXH-BVCSTE05 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
30 CX-TP-HT10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch