CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 92 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-TP-CT02 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
32 CX-NV-TNTG06 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
33 CX-TP-HT14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
34 CX-NV-TDKT01 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
35 CX-NV-TNTG07 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
36 CX-TP-HT16 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
37 CX-NV-TDKT02 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
38 CH-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
39 CX-TP-NCN02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
40 CX-NV-TNTG08 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng, Tôn giáo
41 CX-TP-HT13 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
42 CX-TP-HT19 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
43 CX-NV-TDKT03 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
44 CX-NV-TNTG09 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
45 CX-TP-HT18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch