CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 92 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CX-NV-TNTG10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
47 CX-NV-TDKT04 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
48 CX-NV-TDKT05 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
49 CX-VHTTDL-TV01 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
50 CX-TP-HT02 Đăng ký kết hôn Hộ tịch
51 CX-VHTTDL-TV02 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
52 CX-LĐTBXH-NCC02 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
53 CX-NNPTNT-BH01 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
54 CX-LĐTBXH-NCC03 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
55 CX-NNPTNT-KHCNMT01 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học công nghệ và môi trường
56 CH-XD-QHKT02 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
57 CH-XD-QHKT01 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
58 CX-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
59 CH-XD-HDXD01 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quản lý hoạt động xây dựng
60 CX-LDTBXH-BTXH09 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội