CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 93 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH-TP-CT10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
77 CH-TP-CT11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
78 CH-TP-CT04 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
79 CH-LDTBXH-PCTNXH02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
80 CH-TP-CT05 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
81 CH-TP-CT06 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
82 CH-LDTBXH-PCTNXH01 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
83 CH-LDTBXH-PCTNXH03 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
84 CH-TP-HT01 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
85 CH-TP-HT02 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
86 CH-TP-HT03 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
87 CH-TP-HT04 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
88 CH-TP-HT05 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
89 CH-TP-HT06 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
90 CH-TP-HT07 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch