CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 349 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
301 CH-NV-TCPCP12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
302 CH-NV-TCPCP13 Cho phép quỹ hoại động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
303 CH-NV-TCPCP14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
304 CH-NV-TCPCP16 Quỹ tự giải thể Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
305 2.002226.000.00.00.H07 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
306 2.002227.000.00.00.H07 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
307 2.002228.000.00.00.H07 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
308 1.001028.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
309 1.001055.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
310 2.000509.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
311 1.000316.000.00.00.H07 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
312 1.001078.000.00.00.H07 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
313 1.001085.000.00.00.H07 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
314 1.001090.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
315 1.001098.000.00.00.H07 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo