CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CX-TP-HT08 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
32 CX-TP-HT09 Đăng ký giám hộ Hộ tịch
33 CX-TP-HT10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch
34 CX-TP-HT11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
35 CX-TP-HT13 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
36 CX-TP-HT14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
37 CX-TP-HT15 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
38 CX-TP-HT16 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch
39 CX-TP-HT18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
40 CX-TP-HT19 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
41 CH-NN&PTNT-LN01 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp
42 CX-NNPTNT-BH01 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
43 CX-TP-NCN01 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
44 CX-VHTTDL-VHCS02 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
45 CX-VHTTDL-VHCS03 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở