CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 87 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CX-NV-TNTG05 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
62 CX-NV-TNTG06 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
63 CX-NV-TNTG07 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
64 CX-NV-TNTG08 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Tín ngưỡng, Tôn giáo
65 CX-NV-TNTG09 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
66 CX-NV-TNTG10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
67 KH&ĐT-HTX_13 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
68 KH&ĐT-HTX_14 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
69 CH_HOTICH_14 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
70 KH&ĐT-HTX_15 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
71 CH_HOTICH_16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
72 CH_HOTICH_17 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
73 CH-LDTBXH-BTXH19 Cấp lại sổ bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
74 TP_HOTICH_18 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
75 KH&ĐT-HTX_19 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã