CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 179 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.004498.000.00.00.H07 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
77 1.008004.000.00.00.H07 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
78 1.000804.000.00.00.H07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
79 1.000843.000.00.00.H07 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
80 2.000356.000.00.00.H07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
81 2.000364.000.00.00.H07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
82 2.000374.000.00.00.H07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
83 2.000385.000.00.00.H07 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
84 2.000402.000.00.00.H07 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
85 2.000414.000.00.00.H07 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
86 1.010736 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
87 1.001645.000.00.00.H07 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
88 1.001662.000.00.00.H07 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Tài nguyên nước
89 2.000908.000.00.00.H07 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
90 2.000908.000.00.00.H07 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực