CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 179 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 2.000942.000.00.00.H07 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
92 2.002363.000.00.00.H07 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi
93 2.000333.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật
94 2.000373.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
95 2.000424.000.00.00.H07 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Phổ biến giáo dục pháp luật
96 2.000930.000.00.00.H07 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật
97 2.001449.000.00.00.H07 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
98 2.001457.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
99 2.002080.000.00.00.H07 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
100 2.001786.000.00.00.H07 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
101 2.001880.000.00.00.H07 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
102 2.001884.000.00.00.H07 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
103 1.001874.000.00.00.H07 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
104 1.003103.000.00.00.H07 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
105 1.003140.000.00.00.H07 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình