CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
151 CH-NV-TCPCP04 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
152 CH-NV-TCPCP05 Đổi tên hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
153 CH-NV-TCPCP06 Hội tự giải thể Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
154 CH-NV-TCPCP07 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
155 CH-NV-TCPCP08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
156 CH-NV-TCPCP09 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
157 CH-NV-TCPCP10 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
158 CH-NV-TCPCP11 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
159 CH-NV-TCPCP12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
160 CH-NV-TCPCP13 Cho phép quỹ hoại động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
161 CH-NV-TCPCP14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
162 CH-NV-TCPCP15 Đổi tên quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
163 CH-NV-TCPCP16 Quỹ tự giải thể Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
164 CH-NV-TCPCP17 Thẩm định hồ sơ ngưòi đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
165 CH-NV-TCPCP18 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ