CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CH-NN&PTNT-LN02 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
32 CH_NV_TĐKT_02 Tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
33 CH-TN&MT-MT02 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
34 CH-TP-NCN01 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi
35 CH-VHTTDL-TV02 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
36 CH-VHTTDL-TV03 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
37 CH-LDTBXH-LDTL02 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, tiền lương
38 CH-NV-TCHCDVSNCL01 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
39 CH-NV-TCHCDVSNCL02 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
40 CH_LĐTB_GDNN_03 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
41 CH_NV_TĐKT_03 Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
42 CH_VH_VHCS_03 Xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
43 CH-LDTBXH-BTXH04 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
44 CH_NV_TĐKT_04 Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
45 CH_VH_VHCS_04 Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở