CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 LĐTB_NCC_04 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
47 CH_NV_TĐKT_05 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
48 CH-VHTT&DL-VHCS11 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở
49 CH_VH_VHCS_05 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa cơ sở
50 LĐTB_NCC_05 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
51 CH_NNPTNT_05 Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
52 CH-LDTBXH-BTXH06 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
53 CH-LDTBXH-BTXH17 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
54 CH_NV_TĐKT_06 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
55 CH_CHUNGTHUC_12 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
56 CH-LDTBXH-BTXH07 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
57 CH_NNPTNT Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển Thủy sản
58 CH_NV_TĐKT_07 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
59 CH-LDTBXH-BTXH08 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
60 CH_NV_TĐKT_08 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)