CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CH-LDTBXH-BTXH09 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
62 CH-LDTBXH-BTXH05 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
63 CH-LDTBXH-BTXH10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
64 CX-LDTBXH-BTXH01 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Bảo trợ xã hội
65 CX-LDTBXH-BTXH02 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Bảo trợ xã hội
66 CX-LDTBXH-BTXH03 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
67 CX-LDTBXH-BTXH04 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
68 CX-LDTBXH-BTXH05 Xét duyệt hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo Bảo trợ xã hội
69 CX-LDTBXH-BTXH06 Cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
70 CX-LDTBXH-BTXH10 Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật Bảo trợ xã hội
71 CH-LDTBXH-COVID19-03 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
72 CH-LDTBXH-COVID19-05 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
73 CH-TC-ĐTXDCB01 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư Xây dựng cơ bản
74 CH-CT-CNTD01 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp tiêu dùng
75 CH-CT-KDK02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí